תקנון , תנאי שימוש ושמירה על פרטיות

1. מפעיל האתר הינו אלעד דרורי, ת.ז 032443202, (להלן" "אלעד").

2. תקנון האתר הינו הבסיס המשפטי וההסכם היחידי המחייב כלפי מבצע הפעולות באתר, המבצע פעולות באתר מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את התנאים הרשומים בתקנון זה במלואם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילו וכי הכניסה לאתר, השימוש באלו משרותי האתר, הידע או יישומים המוצגים באתר, מהוה הסכמה מצידך לתנאי השימוש, ובעשותך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש והנך מודע ומסכים להם ומסכים לפעול לפיהם.

3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס , כמובן, גם ללשון נקבה.

4. אלעד שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקנון זה מעת לעת. התקנון יפורסם לאחר השינוי באתר ואין התחייבות לתת לך הודעה אישית בדבר שינוי התקנון. מבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא את התקנון העדכני ביותר והוא מסכים לתנאיו.

מהות האתר

5. האתר והשירותים הנילווים לו פותח במטרה לשווק את מוצרי חברת הרבלייף העולמית בלבד ועל פי התקן המחמיר של חברת הרבלייף בלבד.

ביצוע פעולות באתר

6. רשאי לבצע פעולה באתר כל תושב ישראלי שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשמת האינטרנט, ת.ז תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובד האתר.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6

1. אלעד רשאי למנוע פעולות באתר באם :

2. מסרת פרטים כוזבים במתכוון או ניסית לבצע פעולת מרמה באמצעות האתר.

3. ביצוע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באלעד או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחותיו של אלעד או ספקיו.

4. שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש

5. הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.

6. בעת ביצוע פעולות באתר תידרש להזין פרטים אישיים.

7. על פי חוק אין חובה למלא פרטים אישיים, המזין את פרטיו האישיים עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד.

8. על אף האמור בסעיך 7, הזכות בידך להימחק ממאגר המידע. על מנת לעשות כן עליך לשלוח מייל : eladdrori@gmail.com

9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מסירת כל הפרטים, לא ניתן לבצע חלק מהפעולות באתר.

המוצרים באתר

10. באתר מפורסמים מוצרים של חברת הרבלייף העולמית בלבד ותכניות תזונה המשלבות את מוצרי חברת הרבלייף.

11. חיוב הלקוח יתבצע על ידי אלעד דרורי וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

12. במקרה שחברת כרטיסי האשרי תסרב לכבד את הוראת התשלום שלך, תבוטל העסקה ומוסכם כי תחויב בדמי ביטול.

ביטול עסקה

13. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי הלקוח לבטל את קנייתו בהודעה בכתב ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות - בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם) , ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.

14. לקוח לא רשאי לבטל את העסקה ברכישית פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

הפסקת פעילות

15. אלעד שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי את פעילות האתר, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

16 התבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

17. במקרה של כח עליון, או פעולת מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת אלעד את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות מספקת בה.

18. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

סודיות ופרטיות

אלעד דרורי מתחייב לעשות כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי לקוחותיו שנמסרו לו בעת ביצוע פעולות שונות באתר.

פרסומות

19. באתר מתפרסמות באופן סדיר מודעות שונות, תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר. מפעיל האתר לא יישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.

20. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת עידוד או עידוד מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

אחריות

21. המוצרים המוצעים למכירה באתר ו/או מסופקים באתר ו/או תכניות תזונה המשווקות באתר . האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי הלקוח תחול על בתי העסק אשר מספקים את המוצרים באופן רשמי לאלעד דרורי. אין לראות באלעד שמוכר את המוצרים באחריות במישרן ו/או בעקיפין בגין מכירתם. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטים על המוצרים וכל מידע עליהם נמסר על ידי היבואן הרשמי של המוצר הנמכר באתר. אלעד אינו מפקח על המידע ואינו בודק את נכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת על הספק הרשמי ו/או היבואן הרשמי בישראל של המוצר.

יצירת קשר